NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

OZELENĚNÍ AREÁLU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ,
SKALICA (SR)

objednatel: Mesto Skalica
zpracovatel: Arvita P, spol. s r. o.
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Skalica, Slovenská republika
datum: V/2012
limity území: provoz golfového hřiště a limity plynoucí ze hry
celková plocha: 93 ha
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace vegetačních úprav 4,594 mil. Kč bez DPH, následná péče na 5 let 11,782 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
datum: průběžně od roku 2012
Požadavky na projekt:
- realizace reprezentativní plochy

Cílem je přirozené zapojení golfového hřiště do krajiny a okolního prostředí. Golfové hřiště a doprovodné vegetační úpravy respektují zásady a principy britských golfových hřišť – roztroušenou vzrostlou vegetaci uvnitř golfového hřiště, solitérní max. skupinovité výsadby stromů, druhová diverzita a tím zatraktivnění roughů.

Podstatou záměru je volba takového rostlinného materiálu, která zajistí přirozené propojení areálu golfového hřiště s okolní krajinou (návaznost na CHKO Bílé Karpaty). Především travinná společenstva s dominantními druhy jako je Stipa tenuissima, Briza media na suchých výslunných stanovištích a Deschampsia caespitosa na vlhčích stanovištích. Doplnění trvalkami by měla tato trvalkovo-travinná společenstva extenzivnější části areálu evokovat z dálkových pohledů Bělokarpatské louky.

V rámci areálu golfového hřiště jsou navrženy aleje podél cest, skupiny stromů, solitérní stromy a skupiny keřů. Výsadby dřevin jsou navrženy i s ohledem na eliminaci negativních důsledků přírodních jevů (např. větrná eroze).

Skupiny stromů, solitérní stromy i aleje jsou tvořeny dlouhověkými dřevinami (jako je dub, javor, lípa apod.) a ovocnými planými druhy (třešeň ptačka, jeřáb, hrušeň polnička, jabloň lesní, hloh apod.). Uvnitř hřiště u stromů převládá funkce orientační. Keře a trvalkovo-travinná společenstva plní funkci především izolační a protierozní.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist