NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Krajinná zeleň v k.ú. Bouzov

objednatel: obec Bouzov
zpracovatel: ateliér GAIA
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Bouzov, Olomoucký kraj
datum: zpracováno V/2013, aktualizace pro potřeby žádosti o dotaci z OPŽP XI/2013
limity území: nadzemní elektrovod NN, místní vodovod, vodní zdroj, kanalizace, dešťová zdrž, tepelné rozvody, telekomunikační kabely
celková plocha: 11,61 ha
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 1,66 mil. Kč bez DPH, následná péče 0,539 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
datum: připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- propojení turistických cílů NKP hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, Památník padlým v Javoříčce
- potenciál pro instalaci interaktivních naučných tabulí podél cesty k Panským rybníkům
- odclonění sportoviště a areálu zemědělského družstva v dálkových pohledech
- podpora dálkových výhledu na pozitivní kulturní dominanty

Součástí tohoto projektu se řeší tři samostatné stavební objekty s označením – Krajinná zeleň k Javoříčce, Izolační zeleň sportoviště a Izolační zeleň zemědělského družstva. Všechny tři plochy jsou na rozmezí extravilánu a intravilánu obce. Úkolem je zvelebit životní úroveň obce, zatraktivnit a podtrhnout zajímavé výhledy, dominanty obce a krajiny a omezit negativní vliv staveb nebo zázemí, které je nedílnou součástí kulturního a společenského života obce. S ohledem na význam obce v oblasti turistického ruchu, si projekt bere za cíl dotvořit turisty vyhledávané lokality (Krajinná zeleň k Javoříčce – dotvoření turistické cesty mezi obcí Bouzov – hrad Bouzov (národní kulturní památka) a obcí Javoříčko (Javoříčské jeskyně a Památník obětí II. světové války).

Krajinná zeleň k Javoříčce:
Tato část řešeného území se seskládá ze dvou prostorových prvků – liniového stromořadí podél komunikace směrem od obce k Panským rybníkům a plošného prvku u soustavy Panských rybníků (mezi 2. prostředním a 3. dolním rybníkem soustavy).

Stávající porost podél cesty se vyčistí od neperspektivních jedinců a dosází ovocnými starými odrůdami. Plochy u rybníků budou doplněny o solitérní stromy, skupiny stromů, drobnější porosty stromů (nejde o les), křovin. Jako doplněk stromových porostů, vymezení mikroprostorů v rámci plochy, jako doplňkový biotop jsou navrženy i křoviny. Podél vodních toků budou doplněny křovinné a stromové vrby.

Vegetační výsadby jsou navrženy i s ohledem na plánovanou realizaci mobiliáře (interakční panely a prvky naučné stezky, mobiliář, posezení, zázemí u rybníku apod.). Součástí naučné stezky jsou plánovaná i zastavení s ohledem na ochranu přírody (např. ponechané trouchnivějící dřevo stromů jako „hmyzí domečky“, kamenice pro plazy apod.).

Důležitým aspektem návrhu řešení je zdůraznění výhledů na dominantu území – hrad Bouzov.

Izolační zeleň sportoviště a Izolační zeleň zemědělského družstva:
Obě tyto plochy se vyznačují svahem 1:1. Jde o plochy na rozhraní intravilánu a extravilánu obce a jejich primární funkcí je izolace negativních projevů v hlavních pohledových osách, v pohledech na kulturní dominanty, apod. Plochy jsou řešeny celistvým osázením křovin se solitérními stromy v pravidelném rastru (Izolační zeleň sportoviště), nebo se skupinami stromů (Izolační zeleň sportoviště). Výsadby křovin jsou řešeny dvoudruhovými, popř. monodruhovými výsadbami v kruhových výsecích, něco na způsob „patchworku“. Účinek keřů se tak prolíná, na sebe navazuje a atraktivnost výsadeb je tímto zajištěna po celý rok.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist