NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Biocentrum Nivky

objednatel: Státní pozemkový úřad ČR
zpracovatel: Arvita P, spol. s r. o.
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Hulín, Zlínský kraj
datum: XI/2013
limity území: nadzemní elektrovod VVN + ochranné pásmo, plynovod + ochranné pásmo, bod vytyčovací sítě hloubkové stabilizace
celková plocha: 29 951 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 3,095 mil. Kč bez DPH, následná péče 0,755 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
datum: připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- stabilizace intenzivní zemědělské krajiny s vysokým podílem vodní a větrné eroze
- výrazná absence krajinné zeleně v katastrálním území
- logická funkční, provozní i estetická vazba s realizovaným Lesoparkem Nivky


Celková urbanisticko-architektonická koncepce LBC Nivky koresponduje s koncepcí v současnosti realizovaného městského lesoparku Nivky. V jižní části plochy, v návaznosti na vodní tok Rusava, vykazuje území značné podmáčení. LBC Nivky jsou schválenými KPÚ navrženy jako lesní biocentrum. Podél severní a východní hranice řešeného území (cca 2/3 celkové plochy) jsou realizovány kompaktní porosty dlouhověkých dřevin s vtroušenými krátkověkými dřevinami úrovňovými, nadúrovňovými i podúrovňovými. Směrem k jihozápadní části řešené plochy na kompaktní stromový porost navazují křoviny, porost keřů se solitérními stromy a skupinami stromů. Podél severní a východní hranice (podél přístupové místní komunikaci) je navržena alej složena pouze ze Sorbus torminalis s podsadbou křovin, složených pouze ze dvou druhů (Lonicera xylosteum a Ligustrum vulgare) ve vzájemném poměru 1 : 1. V jihozápadní části řešeného území s ohledem na střet s inženýrskými sítěmi je navržena extenzivní květnatá louka, která směrem od křovin v severovýchodní části je osázena roztroušenými skupinami keřů.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist