NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Výsadba LBC – Morový lesík

objednatel: Obec Suchá Loz
zpracovatel: Arvita P, spol. s r. o.
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Suchá Loz, Zlínský kraj
datum: IX/2011
limity území:obecná ochrana přírody a krajiny – vymezeno lokální biocentrum „morový lesík“, území v rámci CHKO Bílé Karpaty, historický a kulturní aspekt – pohřebiště po cholerové epidemii z 2. poloviny 19. století, respektování krajinného rázu, genia loci
celková plocha: 31.641 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 3,201 mil. Kč bez DPH, následná péče na 2 roky 1,638 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: příprava pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- návrh přirozené skladby rostlin, použití výhradně autochtonního rostlinného materiálu, ochrana přírody (lokální BC, CHKO Bílé Karpaty), založení kombinovaného BC
- respektování genia loci, piety území
- realizace komponovaného BC
- zastávka pro turisty a rekreanty na turistické/ cykloturistické cestě

Významný vliv na celkovou krajinářskou kompozici LBC Morový lesík má genius loci, a to pohřebiště po epidemii cholery z poloviny 19. století. Jako upomínka události zde byla vybudována kaplička, která je ve svých rozích doplněna 4 lipami srdčitými (lípě při severovýchodním rohu kapličky se odhaduje věk cca 150 let). Prostor před kapličkou se vyznačuje terénní depresí s obvodovým navýšením terénu (relikvie hromadného hrobu). Plocha hromadného hrobu je zdůrazněna květnatou loukou typu „Bělokarpatská směs“. Po delších stranách obvodu hrobu je navýšení terénu doplněno o kamenice, které se po severní straně postupně scházejí. Na severní straně se ponechá cca 10m průhled. Na tuto květnatou bělokarpatskou louku navazují suchomilnější travní porosty. Travnatá plocha v ose kapličky umožňuje dálkové výhledy ve směru S-J, tedy obec-kaplička. Účinek dálkových výhledů na kapličku umocní obvodový lesní porost s vnitřním lemem křovin. Porosty pohřebiště uzavírají z jihu, západu a východu do vlastního krajinného interiéru.

Jako upomínka na oběti epidemie jsou v křovinném vnitřním lemu vysázeny solitérní stromy druhu jeřáb břek/ Sorbus torminalis.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist