NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Lom Kosov – revitalizační studie

objednatel: Českomoravský štěrk, a.s.
zpracovatel: Arvita P, spol. s r. o.
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Kosov, Kraj Vysočina
datum: XII/2011
limity území:ponechání těžební rezervy, vymezení prostorů (nejlépe vytěžený prostor hlavní těžební jámy „velké jezero“) pro ukládku výkopového materiálu, jílovitých a sprašových zemin, o celkovém obejmu cca 585.000 m3, ochrana diagnostikovaných chráněných druhů
celková plocha: 21,1 ha
celkové náklady: -
rozsah dokumentace: STS
realizace: projekt ukončen předloženou studií
Požadavky na projekt:
- rekultivace kamenolomu musí proběhnout takovým způsobem a technologiemi, které nepoškodí nenávratně přírodu, zajistí rozvoj bioty a biotopů (především těch, které jsou ovlivněny, anebo zcela zaniknou při závozu těžební jámy) a zcela respektují ráz dané krajiny
- prostor pro uložení cca 585 tis m3 výkopových materiálů
- zajištění náhradního vodního biotopu (po zavážce velkého jezera)
- navýšení vodní retence území, realizace nových vodních ploch a mokřadů, vytvoření stabilního vodního toku
- zajištění suťoviště jako náhrada za zasypané skalní stěny hlavní těžební jámy
- zajištění ochrany přírody (v době hnízdění, líhnutí, náhradní biotopy pro chráněné druhy rostlin vázaných na vodní/ mokřadní biotopy apod.)

Záměrem rekultivace je vytvoření potenciálu k realizaci lesoparku, který by měl logickou návaznost na turistické stezky, cyklostezky, nabízel by prostor pro krátkodobou rekreaci a pro environmentální výchovu a osvětu. Z pohledu cestovního ruchu by byl lesopark dalším bodem zájmu v daném území, navazoval by na jiné zajímavosti (jako např. Štola sv. Jiří SZ od Malého Beranova, kamenný mlýn SZ od Petrovic) a nabídnul by plochy pro kulturní akce regionu. Současně by se mělo využít potenciálu členitého reliéfu kamenolomu jako rozhledového místa do údolí řeky Jihlavy.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist