NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

REGENERACE ZELENĚ,
TICHÁ

objednatel: obec Tichá
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Tichá na Moravě, Moravskoslezský kraj
datum: V/2011
limity území: inženýrské sítě, dopravní stavby (rozhledová míst křižovatek)
celková plocha: 9.746 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace vegetačních úprav 0,755 mil. Kč bez DPH, následná péče 0,441 mil. Kč bez DPH
realizační náklady po veřejné soutěži: 0,997 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: připraveno pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- koncepční soulad jednotlivých ploch veřejné zeleně
- realizace sourodé centrální plochy s funkcí návsi

Cílem projektu je vytvoření kompaktní, koncepčně sourodé centrální plochy obce s funkcí návsi s dostatečnou reprezentativností, reflektující charakter venkova a podhorské obce.

Vzhledem k roztříštěnosti ploch s veřejnou zelení je nutné jednotlivé plochy spojit jednotnou myšlenkou, vytvořit prolínající se motiv. K tomuto bylo použito prvků obecní heraldiky – berle, vlnovka a bílý květ. Tyto prvky promítnuté do vegetačních úprav se na celé ploše prolínají a opakují. Výsadby byly většinou založeny v 2. polovině 20. století nebo samovolně místními obyvateli.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist